Image Background
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดการพัสดุประจำปี

รายงานจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง

เผยแพร่ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศร่างข้อกำหนด TOR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

Banner Border