งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง

กนอ. มุ่งมั่นดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ. ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กนอ. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

งานจัดซื้อจัดจ้าง
Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Image Icon
Icon

ดูเพิ่มเติม

Banner Border